เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  ACER
ASUS
BROTHER
CANON
COMPAQ
DELL
EPSON
HP
LEXMARK
NEC
OKI
PANDASECURITY
RICOH
SAMSUNG
SMC
Free Counters from SimpleCount.com 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  ACER
ASUS
BROTHER
CANON
COMPAQ
DELL
EPSON
HP
LEXMARK
NEC
OKI
PANDASECURITY
RICOH
SAMSUNG
SMC

 
             
     

ขั้นตอนและขอบเขตของการให้บริการ

     
           ลักษณะของการให้บริการสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การให้บริการตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาและการให้บริการซ่อมเครื่องในกรณีที่เครื่องเกิดขัดข้อง โดยจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

การให้บริการตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา (Preventive Maintenance)

     เป็นการให้บริการบำรุงรักษาเครื่อง เพื่อยืดอายุการใช้งานและทำความสะอาด ตลอดจนป้องกันการเกิดปัญหากับเครื่อง ทั้งในส่วนของกลไก (Mechanic) และในส่วนของวงจร (Electronic) ตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยทั่วไปจะกำหนดไว้ประมาณ 4 เดือนต่อครั้ง (ปีละ 3 ครั้ง) นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจชำรุด หรือเสื่อมสภาพในอนาคตอันใกล้ เช่น
        - จอภาพเริ่มสั่น หรือสีเพี้ยน
        - เครื่องพิมพ์พิมพ์สะดุด
        - ก้อนถ่านชนิด Electrolyze บน Mainboard หมดอายุ (โดยผู้ใช้เครื่องไม่ทราบล่วงหน้า ทำให้สารเคมีที่เป็นของเหลวไหลลงบนแผงวงจร จะทำให้แผงวงจรผุหรือสายสัญญาณเกิดสนิมและลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เครื่องขัดข้อง และหากปล่อยทิ้งไว้หลายสัปดาห์ก็อาจทำให้แผงวงจรทะลุ และไม่สามารถซ่อมได้จะต้องเปลี่ยน Mainboard ใหม่

ขั้นตอนการปฏิบัติในการบำรุงรักษา

     1. จะทำการทดสอบเครื่องทุกเครื่องก่อนให้บริการ เพื่อให้ทราบว่าเครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติ
     2. การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ การบริการทำความสะอาดภายในและภายนอกตัวเครื่อง ทำความสะอาดภายนอกจอภาพและแป้นพิมพ์ ทาน้ำมันหล่อลื่นบริเวณกลไกต่างๆ เช่น Disk Drive เป็นต้น เฉพาะบริเวณรางเลื่อนและเฟือง
     3. ตรวจสอบเครื่องด้วยสายตาและการทดสอบการทำงานของเครื่องโดยทั่วไป หรือใช้โปรแกรมเฉพาะงานทดสอบ เพื่อให้ทราบว่าอุปกรณ์ใดใกล้ชำรุด
     4. ทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
     5. ทดสอบเครื่องอีกครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องยังใช้งานได้ตามปกติไม่มีความเสียหายเพิ่มขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่าย
     6. รายงานและบันทึกผลการปฏิบัติงานลงในเอกสารประวัติ โดยการรับรองของเจ้าหน้าที่ (ลูกค้า) เพื่อส่งมอบงาน

การให้บริการในกรณีเครื่องขัดขัด (Corrective Maintenance)
     เป็นการบริการซ่อมให้เครื่องใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีการกำหนดจำนวนครั้งหรือเวลาที่แน่นอนเหมือนกรณีบำรุงรักษา ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ขั้นตอนการปฏิบัติในการซ่อม
     1. ให้บริการถึงสถานที่เมื่อได้รับแจ้งซ่อม
     2. นำเครื่องกลับมาซ่อม โดยออกเอกสารใบรับซ่อม (ทุกครั้ง) เพื่อแจ้งส่วนประกอบของเครื่อง (Specification) ที่รับไปซ่อมและระบุอาการที่พบเห็นในขณะนั้นลงในใบรับซ่อม (1 เครื่องต่อใบรับซ่อม 1 ใบ)
     3. ตรวจเช็คเครื่องจนทราบสาเหตุที่ชำรุดขัดข้อง
     4. ส่ง FAX แจ้งสาเหตุที่ชำรุดขัดข้องพร้อมทั้งเสนอราคาให้ทราบก่อนทุกครั้ง
     5. รอยืนยันการซ่อม/รอใบสั่งจ้าง
     6. หากราคาที่เสนอสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ทางบริษัทฯ ยินดีส่งคืนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ไม่มีค่าเปิดเครื่อง) และไม่บังคับซ่อม
     7. บำรุงรักษาเครื่องและทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกเครื่อง
     8. ส่งเครื่องถึงสถานที่และทดสอบเครื่อง เพื่อให้ทราบความมั่นใจว่าเครื่องสามารถใช้งานได้ปกติต่อหน้าเจ้าหน้าที่ (ลูกค้า) ตลอดจนตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ ว่าครบถ้วนตามเอกสารใบรับซ่อมที่ออกให้ขณะรับเครื่องมาซ่อม กรณีไม่ครบตามที่เอกสารระบุ ทางบริษัทฯ ยินดีหาอุปกรณ์อื่นที่มีสภาพใกล้เคียงกัน หรือดีกว่ามาทดแทน

ข้อยกเว้นในการให้บริการ
     ปกติสัญญาเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเป็นรายปีโดยทั่วไปจะมีลักษณะให้บริการ และคุ้มครองเฉพาะในส่วนที่เป็น HARDWARE ของตัวเครื่องเท่านั้น ไม่รวมถึงส่วนที่เป็นข้อมูลหรือโปรแกรม (Application/Package Program) และปัญหาที่เกิดจาก Virus

ความรับผิดชอบ
     ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมตลอดถึงทรัพย์สินอื่นๆ เสียหาย อันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิม
     
             
แผนผัง
การเรียกซ่อมรายครั้ง (Per Call)


Free Counters from SimpleCount.com 
Current Pageid = 9